Mājaslapas lietošanas noteikumi

Šajā Interneta vietnē esošā informācija ir vispārīgai zināšanai. Informāciju jums sniedz Establishment Labs. Lai gan mēs cenšamies, lai informācija būtu aktuāla un korekta, mēs nevaram sniegt tiešu vai pastarpinātu garantiju, ka mājaslapā esošā informācija par produktiem, pakalpojumiem u.c. ir pilnīga, aktuāla, uzticama, atbilstoša vai pieejama. Balstīšanās uz šo informāciju ir pilnībā jūsu atbildība.
Mēs nekādā gadījumā neesam atbildīgi par zaudējumiem, tostarp, attālinātiem vai tiešiem zaudējumiem vai zaudējumiem, kas izriet no datu izmantošanas, vai no tā izrietošiem peļņas zaudējumiem saistībā ar Interneta vietnes lietošanu.
Caur šajā Interneta vietnē esošajām saitēm varat nonākt citās Interneta vietnēs, kuras Establishment Labs nekontrolē. Mēs nevaram kontrolēt šo Interneta vietņu būtību, saturu un pieejamību. Tas, ka mūsu Interneta vietnē atrodas šīs saites, nenozīmē, ka mēs piekrītam šajās Interneta vietnēs paustajiem uzskatiem.
Lai šo Interneta vietni būtu patīkami lietot un to uzturētu tiek pieliktas visas pūles. Vienlaikus Establishment Labs neuzņemas atbildību, ja Interneta vietne ir uz laiku nepieejama tehnisku bojājumu dēļ, kas ir ārpus mūsu kontroles.